داوطلب گرامی، با سلام
با توجه به استقبال داوطلبان از مرکز مشاوره انتخاب رشته دانشگاه علم و هنر، کلیه نوبت های مشاوره تکمیل شده و دیگر قادر به ثبت نام و نوبت دهی نمی باشد.